18 tập thể, 19 cá nhân tiêu biểu được tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016 - 2020

Thứ sáu - 15/05/2020 10:32
Ngày 14/5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, Thành phố và đảng ủy trực thuộc sơ kết 4 năm (2016 - 2020) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh  Tùng; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; thường trực các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyên Hà Quảng
Tham dự tại điểm cầu huyện Hà Quảng có các đồng chí: Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tinh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Triệu Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Bảo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Vương Văn Võ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ban Thừờng vụ Huyện ủy, Bí thư hoặc Phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo phòng Nội vụ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng đến dự.

Đồng chí Triệu Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị
Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành 622 văn bản chỉ đạo thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề từng năm để chỉ đạo thực hiện. Sau 4 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận thức, hành động của các tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân có chuyển biến rõ nét. Tỉnh tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành với 613.817 lượt người tham dự.
Các tổ chức cơ sở đảng tổ chức trên 15.600 lượt hội nghị học tập, quán triệt với 166.049 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; trên 95% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; 246/246 cơ quan, đơn vị ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện Chỉ thị số 05. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Bộ tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm, trong đó việc thực hiện Chỉ thị số 05 là một trong các tiêu chí để chấm điểm, bình xét. Tỉnh ủy xây dựng và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nội dung đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 “Chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”; 100% cấp ủy, địa phương, đơn vị xác định hàng trăm nhiệm vụ đột phá, việc khó, phức tạp, vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương. Một số địa phương bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân vào nội dung quy ước xóm, tổ dân phố.
Các cơ quan thông tin đại chúng, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng; biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Toàn tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 303 tập thể, 497 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê khẳng định: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 05. Triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập Chỉ thị số 05 gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chú trọng đưa nội dung Chỉ thị số 05 vào các kỳ sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng. Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo Bác, xây dựng chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu…
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 18 tập thể, 19 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
Ngay sau thời gian tham dự trực tuyến của tỉnh, các đại biểu tại điểm cầu huyện Hà Quảng đã được lãnh đạo Huyện ủy báo cáo kết quả qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2016-2020).

Để đảm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn đạt kết quả Huyện ủy Hà Quảng đã hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện xây dựng tiêu chí làm theo Bác gắn với trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác và nhiệm vụ cụ thể, đồng thời xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ Đảng viên theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cam kết thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyến hóa trong nội bộ. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã được nâng lên rõ rệt, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự chuyển biến tích cực về hành động, trách nhiệm đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; 100% cán bộ Đảng viên được quán triệt, học tập tử tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng sinh hoạt chi bộ mẫu, đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào 26 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng...nhờ đó hàng năm một số chỉ tiêu phát triển kinh tê-xã hội trên địa bàn đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt là đưa 2 xã Phù Ngọc, Đào Ngạn (khi chưa sáp nhập) đạt chuẩn nông thôn mới đúng theo lộ trình và năm 2019 xã Sóc Hà cũng đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. thu ngân sách hàng năm đều thu đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao... kết quả qua chấm điểm thi đua hàng năm về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW huyện Hà Quảng( cũ) năm 2018 đạt 21 điểm đến năm 2019 đạt 28,5 điểm; Thông Nông năm 2018 đạt 28 điểm, năm 2019 đạt 28 điểm nhiều tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” không có tổ chức cơ sở Đảng yếu, kém. Với thành tích đạt được trong 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW huyện đã biểu dương, khen thưởng cho18 tập thể và 36 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh và tỉnh khen 02 tập thể, 1 cá nhân.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí  Bí thư Huyện ủy Nguyễn Lâm Thị Tú Anh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2020
Phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế tồn tại Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Quảng đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh học tập quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế Hoạch, Hướng dẫn của TW, của tỉnh. hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong việc lãnh, chỉ đạo toàn thể đảng viên và nhân dân trên địa bàn, đồng tâm hiệp lực xây dựng quê hương Hà Quảng ngày càng phát triển.
 
Đồng chí Dương Thị Bách, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị  05 - CT TW (2016 -2020) trên địa bàn huyện 


Đồng chí Vương Văn Võ, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen  cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị  05 - CT TW (2016 -2020) trên địa bàn huyện

 
Trong dịp này, 02 tập thể, 02 cá nhân vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng giấy khen; 10 tập thể và 18 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.giai đoạn 2016 - 2020./.
                                                                                       Đàm Ngôi
.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 1264

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 124825

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6827108