BÁO CÁO Tổng kết phong trào thi đua “Hà Quảng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Thứ tư - 16/09/2020 04:59
Thực hiện Công văn số 2111/KH-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch tổng kết phong trào thi đua “Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
UBND huyện Hà Quảng báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Hà Quảng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” với những nội dung chính như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi
Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, cùng với sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, Phong trào thi đua “Hà Quảng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 huyện Hà Quảng đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tỷ lệ giảm nghèo giai đoạn giai đoạn 2016 - 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình trên 5%, đạt 100% KH của Nghị quyết HĐND huyện đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng nông thôn mới, từng bước đạt mục tiêu giảm nghèo chung của tỉnh và cả nước.
Các chương trình giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, đầy đủ và có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, phục vụ dân sinh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố; cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện rõ rệt, các chính sách dân tộc, xóa đói giảm nghèo luôn được cấp trên quan tâm; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trong huyện cơ bản được ổn định và giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
2. Khó khăn
Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và yếu, trình độ dân trí giữa các vùng không đồng đều; đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó tình hình thời tiết không thuận lợi, hạn hán, rét đậm, rét hại, lũ quét, mưa đá, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng của đơn vị đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội, lao động sản xuất và đời sống của nhân dân.
II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát động, triển khai phong trào thi đua, thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo
Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện Hà Quảng (và huyện Thông Nông cũ) ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua “Hà Quảng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” (Chỉ thị số 03 ngày 17/8/2017 của UBND huyện Thông Nông). Huyện đã Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 gồm 39 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban chỉ đạo. Các xã thành lập ban điều hành cấp xã để quản lý, triển khai trương trình. Trong đó cơ quan tham mưu thực hiện Chương trình MTQGGNBV là phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Cơ quan tham mưu chương trình Nông thôn mới là Phòng Nông nghiệp & PTNT cùng các cơ quan chuyên môn giúp việc của UBND huyện là thành viên Ban chỉ đạo. UBND huyện ban hành kế hoạch giảm nghèo và giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các xã, thị trấn để thực hiện đồng thời xây dựng kế hoạch giảm nghèo cả giai đoạn và các năm.
2. Công tác tuyên truyền
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng nhân dân từ huyện đến cơ sở, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, các ngành chức năng tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, về các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thông qua các phong trào thi đua, toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các hộ gia đình trên địa bàn huyện phát huy sáng kiến xây dựng mô hình, cách làm hay, tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong các cấp, các ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội, nhằm lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, xây dựng nếp sống mới. UBND huyện cụ thể hóa văn bản hướng dẫn của cấp trên đến các cơ quan, đơn vị qua đó làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua. Chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; quan tâm công tác phát hiện, tuyên truyền về nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua yêu nước ở từng cơ quan đơn vị và cụm, khối thi đua.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thay đổi nhận thức của nhân dân trong thực hiện các chính sách, pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện: Tổ chức được tuyên truyền bằng miệng, thông qua các cuộc họp giao ban, họp xóm, triển khai các chính sách khác, thông qua Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các hoạt động giao lưu văn hóa, sinh hoạt của chính quyền, đoàn thể, người có uy tín. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch, tổ chức lồng ghép với Hội nghị phổ biến pháp luật quý I, quý II, quý III hàng năm.
- Công tác tuyên truyền, vận động với hình thức và nội dung phong phú thông qua các phương tiện thông tin và truyền thông đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận, học tập nhiều mô hình thoát nghèo thành công, học tập kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, lan tỏa tinh thần tự lực, không trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước; Đồng bào các dân tộc đã nhận thức được quyền lợi, trách nhiệm của mình trong thực hiện Chương trình. Công tác vận động huy động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình giảm nghèo và thoát nghèo, Để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
- Tổng số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua (nêu tên một số điển hình tiên tiến, tiêu biểu). Bà Lý Thị Nga (Tổ Xuân Lộc, Thị trấn Xuân Hòa), ông Vương Hùng Nam (xóm Hòa Chung, xã Ngọc Động); Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới có bà Hoàng Thị Chi (xóm Đào Nam, xã Ngọc Đào), Trịnh Văn Khe (xóm Pác Ngàm, xã Đa Thông…
 III. KẾT QUẢ  THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Kết quả hướng ứng, thực hiện phong trào thi đua
- Đánh giá nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua
Các cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020); Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020, trọng tâm là các phong trào thi đua  “Hà Quảng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Hà Quang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Các cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể, các cụm, khối thi đua căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của mình đã từng bước thực hiện có hiệu quả các nội dung phát động phong trào thi đua, thường xuyên kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của mỗi cán bộ, công chức, đảng viên, hội viên; hướng dẫn, đôn đốc các phong trào thi đua lao động, sản xuất trong quần chúng nhân dân; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Hà Quảng chung sức xây dựng nông thôn mới”, được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai đồng bộ, cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp huyện, cấp xã, đồng thời hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện mỗi năm các xã phấn đấu hoàn thành thêm từ 1-2 tiêu chí, đến nay bình quân toàn huyện đạt 12,1 tiêu chí/xã, đã có 4 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong giai đoạn 2015 – 2020, huy động được 509 tỷ 439 triệu đồng từ các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn có sự đổi mới, đời sống của người dân nông thôn được cải thiện, diện mạo khu vực nông thôn của huyện có nhiều đổi thay. Đến nay, 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm và được nhựa hoá; các công trình cấp nước sinh hoạt được quan tâm đầu tư, tỷ lệ dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh ngày càng tăng; các trường học được đầu tư xây dựng đáp ứng việc học tập của các em học sinh; các trạm y tế trên địa bàn các xã, thị trấn đều có bác sỹ; nhà văn hóa cho các xóm được quan tâm, đầu tư. Hưởng ứng phong trào thi đua “Hà Quảng chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã kêu gọi ủng hộ quỹ “Xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2015 đến tháng 12 năm 2019, đã vận động được hơn 1.798.140.000đ, hỗ trợ làm đường GTNT, hỗ trợ về thiết chế nhà văn hóa xã Phù Ngọc, Đào Ngạn, Sóc Hà, hỗ trợ di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM của huyện.
Các hoạt động chăm lo cho người nghèo tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo các tổ chức, cá nhân trong toàn huyện. Trong 5 năm qua, bằng nhiều hình thức vận động đã sửa chữa 114 căn nhà cho người nghèo, người có công với cách mạng với tổng trị giá 3.935 triệu đồng. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa": quan tâm, chăm lo đời sống cho thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hàng năm thực hiện trợ cấp thường xuyên cho cho 1.645 lượt người có công.
* Kết quá các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của đơn vị:
- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách
Các cấp, các ngành của huyện đều nhận thức đúng, đầy đủ về công tác giảm nghèo bền vững là "một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước, nhằm đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân" thông quá các hội nghị, hội họp, các lớp tập huấn ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội để tuyên truyền các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy công tác giảm nghèo đã đi vào ý thức, cách nghĩ, cách làm của cán bộ và nhân dân trên địa bàn.
- Vay vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong những năm qua đã thực hiện chỉ tiêu cho các hộ nghèo vay vốn để sản xuất kinh doanh và đạt kết quả khá cao, huy động được nhiều nguồn vốn, qua nhiều kênh khác nhau như hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên, vay vốn tạo việc làm. Kết quả giai đoạn  2016 - 2020 có 9.231 hộ, với tổng số tiền cho vay là 296,677 tỷ đồng.
Nhờ chính sách vay vốn để đầu tư trong sản xuất kinh doanh, người nghèo mạnh dạn hơn trong việc vay vốn, cũng như kinh nghiệm sử dụng vốn vay hiệu quả hơn, đây là yếu tố quan trọng để mang lại hiệu quả giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện trong thời gian qua.
- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo
Trong giai đoạn 2016 - 2020 các phòng ban chuyên môn của huyện đã tham mưu cho huyện phê duyệt và hỗ trợ vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho các hộ dân đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với kinh phí được hỗ trợ cả giai đoạn là  84.184,73 triệu đồng (trong đó hỗ trợ theo nghị quyết 30a là 62.176,12 triệu đồng, chương trình 135 là 21.972,61 triệu đồng) gồm hỗ trợ các loại giống cây trồng, con giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ chuồng trại, vật tư nông nghiệp, hỗ trợ chăm sóc bảo vệ rừng cho các xã, thị trấn đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của các hộ nghèo là điều kiện cần để các hộ vươn lên thoát nghèo.
- Công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo
Ban vận động Quỹ vì người nghèo hỗ trợ xây dựng, huy động vốn từ các tổ chức xã hội, cá nhân từ thiện khác thực hiện làm mới và sửa chữa nhà ở cho người nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng: số hộ được hỗ trợ 114 hộ, với tổng kinh phí 3.935,745 triệu đồng;
- Chính sách về y tế
100% người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng khác trên địa bàn được cấp thẻ BHYT, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời tạo điều kiện cho để khám chữa bệnh được tốt hơn.
-  Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo
Thực hiện tốt chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết được quyền và nghĩa vụ của mình chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của nhà nước vươn lên thoát nghèo.
- Chính sách dạy nghề, tập huấn, tạo việc làm cho người nghèo
Hàng năm huyện xây dựng kế hoạch hướng dẫn các xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện thực hiện rà soát, thống kê nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn làm cơ sở tổ chức mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn dưới 03 tháng tại huyện được 20 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, số học viên đào tạo là 905 học viên; số lao động tham gia học nghề tại các trường trung cấp, cao đẳng là 4.442 học viên (100% học viên được cấp chứng chỉ sau đào tạo). Kết quả từ năm 2015-2019 đã đào tạo nghề được 5.347 lượt người, nhằm tạo cơ hội cho hộ nghèo, cận nghèo tìm được các công việc phù hợp với khả năng, năng lực của bản thân để nâng cao thu nhập cho chính bản thân và gia đình, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương.
Hằng năm xây dựng kế hoạch, phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh và các doanh nghiệp triển khai tổ chức mở hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, xuất khẩu lao động, cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, định hướng nghề nghiệp lao động tại các xã, thị trấn. Giai đoạn 2016-2020 toàn huyện đã có 48 lao động đi xuất khẩu lao động tại các nước: Ả lập xê út, Maylaisia, Hà Quốc và Nhật Bản…
- Chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng
Thông qua nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác triển khai trên địa bàn huyện, đã góp phần làm thay đổi cơ sở hạ tầng của huyện, là động lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại, trao đổi hàng hóa, phát triển dịch vụ, góp phần tích cự giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, cụ thể:
-  Nghị quyết 30a
+ Tổng số vốn thực hiện là 409.783 triệu đồng, thực hiện 248 công trình giao thông nông thôn, y tế, giáo dục, công trình nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà văn hóa xóm.
+ Vốn duy tu bảo dưỡng các công trình 30a: Tổng số vốn 17.053 triệu đồng, phân bổ cho 12 công trình đường GTNT, sửa chữa nhà công vụ giáo viên, sửa chữa đình chợi Sóc Giao, xã Sóc Hà.      
- Chương trình 135
+ Tổng số vốn thực hiện là 122.116,14 triệu đồng, phân bổ cho 123 công trình  công trình giao thông nông thôn, y tế, giáo dục, công trình nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà văn hóa xóm.
          + Vốn duy tu bảo dưỡng: Tổng vốn thực hiện trong năm:        5.061,55 triệu đồng, đầu tư sửa chữa 32 công trình thủy lợi,  điện sinh hoạt, công trình nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn.
- Chính sách hỗ trợ tiền điện và một số chính sách an sinh xã hội khác.
Số lượt hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện 21.332 lượt hộ, với kinh phí 11.956,618 triệu đồng; số lượt hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện 260 hộ, kinh phí 135,706 triệu đồng.
Trợ cấp xã hội thường xuyên hàng tháng tại cộng đồng 11.877 đối tượng, trợ cấp cứu đói Tết hàng năm được 8.699 lượt hộ, 39.279 lượt nhân khẩu, 589.225 kg gạo; trợ cấp cứu đói Giáp hạt hàng năm được 11.986 hộ, 54.424 nhân khẩu, 1.122.631 kg gạo.
Hiện nay toàn huyện có trên 3.300 người cao tuổi, trong đó có 885 cụ trên 80 tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 30 cụ cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo mất nguồn nuôi dưỡng đang được chăm sóc tại cộng đồng. Hàng năm huyện đã rà soát và chi trả tiền chúc thọ mừng thọ đủ tuổi mừng thọ ở các tuổi 70,75,80,85,90,95,100 và trên 100 tuổi cho gần 500 cụ.
-Công tác Bảo trợ trẻ em: Hàng năm huyện đều tiến hành rà soát và trợ giúp kịp thời cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt: Giai đoạn 2016-2019 đã trợ giúp cho 150 trẻ khám miễn phí, kinh phí đã hỗ trợ là trên 42 triệu đồng.  Hỗ trợ cho 29 trẻ em đi phẫu thuật với kinh phí đã hỗ trợ là 22,4 triệu đồng. Tặng học bổng cho 412 trẻ với kinh phí đã hỗ trợ là 129,2 triệu đồng.
Hàng năm UBND huyện thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công. Thực hiện trợ cấp thường xuyên cho 1.645 lượt người có công. Thực hiện quản lý chăm sóc nghĩa trang thường xuyên và kịp thời.
2. Cách làm hay, sáng tạo trong phong trào thi đua “Hà Quảng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Việc huy động các nguồn lực chung tay xây dựng huyện Hà Quảng đã được huyện tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả, nhất là việc tập trung chỉ đạo lồng ghép vốn của các chương trình, dự án khác với xây dựng nông thôn mới. Việc huy động người dân và cộng đồng dân cư đóng góp xây dựng nông thôn mới được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và không để xảy ra tình trạng huy động quá khả năng của người dân.
Huyện đã thực hiện công tác quản lý, phân công trách nhiệm theo quy định, thực hiện phân cấp đúng chức năng nhiệm vụ; huyện đã giao cho các xã là chủ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn, thực hiện cải cách thủ tục hành chính đối với các chính sách giảm nghèo, bảo hiểm y tế, toàn huyện có 100% hộ nghèo, cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Cải cách thủ tục hành chính và phương thức để người dân, cộng đồng tham gia và tiếp cận chính sách giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo.
3. Công tác thông tin, báo cáo, kiểm tra, đánh giá định kỳ
Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện thống kê, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo nội dung và thời gian quy định.
- Công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ: Ban chỉ đạo cấp huyện, xã thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình tại địa phương.
4. Công tác sơ kết, tổng kết khen thưởng phong trào thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Trong phong trào thi đua “Hà Quảng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020: Thường trực Hội đồng - Thi đua khen thưởng huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
- Phong trào thi đua “Hà Quảng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về tiêu chí hộ nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo trên địa bàn, giai đoạn 2016 - 2020.
- Chương trình được thực hiện công khai, minh bạch từ khâu lựa chọn đối tượng hỗ trợ đến việc phân bổ vốn và kiểm tra giám sát của các cấp, của cộng đồng, nhất là vai trò giám sát và phản biện của Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp. Các chương trình, dự án hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo, các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời đã góp phần giúp các hộ nghèo giảm bớt những khó khăn, tìm kiếm được việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm đều và vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, số hộ thoát hẳn nghèo không cao, phần lớn hộ thoát nghèo rơi vào hộ cận nghèo. Nguyên nhân chủ yếu do công tác giảm nghèo ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, bản thân các hộ nghèo chưa thực sự có ý thức phấn đấu tự vươn lên để thoát nghèo, nhiều hộ còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng và bằng lòng với cuộc sống hiện tại, tái nghèo và phát sinh nghèo vẫn còn diễn ra.
- Việc huy động các nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp còn hạn chế, huyện không có kinh phí đối ứng chỉ có hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân nên thiếu nguồn lực đầu tư cho các chính sách giảm nghèo.
3. Bài học kinh nghiệm
Giảm nghèo bền vững là công việc khó khăn, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao của Đảng, Chính quyền và nhân dân trong quá trình thực hiện. Từ kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo, huyện Hà Quảng đúc rút một số bài học kinh nghiệm như sau:
Một là: Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững. Đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững thành tiêu chí quan trọng trong phương hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.
Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện chính sách giảm nghèo của địa phương. Công tác tuyên truyền phong phú về nội dung, cách thức để chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra hiệu ứng sâu rộng.
Ba là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt coi trọng vai trò của cấp cơ sở, đảm bảo sự tham gia của người dân trong việc giám sát và đánh giá.
 
 
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Phong trào thi đua “Hà Quảng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được thực hiện đồng bộ, đầy đủ và có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, phục vụ dân sinh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố; cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Vì vậy, huyện Hà Quảng kính đề nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững.
Trên đây là báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Hà Quảng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Hà Quảng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- L­­ưu: VT, NV.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Vương Văn Võ
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
DDHCM
Xây dựng nông thôn mới
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 1170

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71584

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6284521