Cao Bằng sẽ sáp nhập, hợp nhất một số sở, ngành trong năm 2019

Thứ sáu - 26/10/2018 14:15
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có tờ trình xin ý kiến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 về chủ trương thực hiện thí điểm hợp nhất, sáp nhập một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cao Bằng xác định đây là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, cần có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 xem xét tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện thí điểm hợp nhất, sáp nhập một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 xem xét tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện thí điểm hợp nhất, sáp nhập một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Sau khi có kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh đã khẩn trương xây dựng dự thảo kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW trên cơ sở rà soát tổ chức bộ máy và xây dựng lộ trình cụ thể. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhất trí chủ trương triển khai thực hiện thí điểm hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng, thời gian hoàn thành đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy chậm nhất trong quý III/2019; hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Cao Bằng; hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tỉnh Cao Bằng; hợp nhất Sở Giao thông Vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Thông tin - Khoa học công nghệ,  thời gian hoàn thành trong năm 2019; hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính thành Sở Tài chính - Kế hoạch; hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng tỉnh Cao Bằng, thời gian hoàn thành trong năm 2020.

Để triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập tổ xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết 18 - NQ/TW và Nghị quyết 19 - NQ/TW do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm tổ trưởng. Xây dựng 4 đề án chung, gồm: Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn đối với cơ quan hành chính nhà  nước cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền trên địa bàn tỉnh và Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã; sắp xếp sáp nhập các xóm, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Đến nay, đã có 3/4 đề án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thống nhất phương án, đang hoàn chỉnh tổ chức thực hiện. Đối với đề án sắp xếp kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp sáp nhập các xóm, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định đang tiếp tục nghiên cứu, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý IV năm 2018.

Dự kiến sau kết quả sắp xếp, kiện toàn sẽ khắc phục tình trạng trùng chéo về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; giao chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho từng tổ chức, nhất là tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, đảm bảo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện, chịu trách nhiệm chính, qua đó sẽ đáp ứng yêu cầu hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Về tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, toàn tỉnh sẽ giảm được 358 phòng, ban chuyên môn; theo đó, có 166 đơn vị sự nghiệp công lập; về vị trí lãnh đạo sẽ giảm 488 cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban chuyên môn và 498 cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm ít nhất 10% biên chế công chức, viên chức. Về kinh phí cả giai đoạn 2019  - 2021 sẽ giảm hơn 40 tỷ đồng, chưa kể tăng lương trượt giá để đầu tư phát triển. Quan điểm của các đại biểu dựu hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 là giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, khẩn trương nhưng không nóng vội. Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Do đó, song song với việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức khảo sát, nghiên cứu tình hình thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; khảo sát thực trạng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở một số địa phương, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở và thôn, khu phố.              

Tại Hội thảo khoa học và tọa đàm khu vực thường niên năm 2018 với chủ đề “Năng lực nhà nước đối với cải cách khu vực công và phát triển quốc gia ở các nước Đông Nam Á và Hàn Quốc”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường khẳng định: Hướng tới sẽ sắp xếp hơn 20 sở, ngành, cơ quan tham mưu giúp việc, chỉ có 4 sở trên phạm vi cả nước giữ ổn định và phát huy hiệu quả của mô hình tổ chức sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, chuyên sâu gồm: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động  Thương binh & Xã hội và Y tế.  

Theo kế hoạch, đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ cơ bản hoàn thành thực hiện thí điểm việc sắp  xếp, kiện toàn một số tổ chức theo hướng tinh giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, cấp trưởng, cấp phó; thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh; đảm bảo giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.  Riêng 9 tháng đầu năm 2018, tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo các huyện thành phố có điều kiện để nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện, bước đầu đạt được một số kết quả, thể hiện tinh thần chỉ đạo và tổ chức thực hiện khẩn trương nhưng thận trọng, đi từng bước vững chắc. Huyện Hòa An là địa phương đi tiên phong hoàn thành đề án sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy nhà nước cấp huyện. Sau sắp xếp, từ 13 phòng chuyên môn, dự kiến sẽ giảm xuống còn 10 phòng. Với biên chế từ 87 cán bộ, công chức dự kiến giảm xuống còn 82 biên chế. Kinh phí dự kiến giảm mỗi năm khoảng 570 triệu đồng, trong đó bao gồm cả giảm lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực và các khoản chi khác. Đối với cấp xã, sắp xếp từ 21 đơn vị hành chính xuống còn 17 đơn vị. Cán bộ giảm được 40 người trong tổng số được quy định 231 người. Công chức giảm 42 người trong tổng số công chức được quy định là 232 người.

Trong thời gian tới, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế sẽ gặp một số vướng mắc, bởi “động chạm” đến lợi ích, sẽ thừa cấp phó sau khi sắp xếp, nhưng những vấn đề này đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị xác định rõ để có giải pháp khả thi nhất. Một số khó khăn vì phải bớt đi nhiều vị trí lãnh đạo, thông thường khi chia tách sẽ ngược lại, có nhiều ý kiến đồng tình hơn. Đó là quy luật tất yếu về đổi mới, điều quan trọng là cần sớm có chính sách phù hợp hơn, phục vụ tốt hơn. Một khó khăn nữa là cơ chế, quy chế hoạt động giữa các khối cơ quan hành chính và sự nghiệp sau khi sáp nhập; kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sáp nhập địa phương, đơn vị... đang là những vấn đề  đặt ra cần được giải quyết sớm. Song, với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị, chắc chắn việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn sẽ hoạt động có hiệu quả.

Lãnh Thiết (Caobangtv,vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
DDHCM
Xây dựng nông thôn mới
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 2546

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87491

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3236751