KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Hà Quảng”

Thứ ba - 26/04/2022 06:00
ĐẢNG BỘ TỈNH CAO BẰNG
HUYỆN ỦY HÀ QUẢNG
           *
Số 111-KH/HU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Quảng, ngày 23 tháng 03 năm 2022
 
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Hà Quảng”
-----
Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/HU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU, ngày 13/8/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025” năm 2022. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống và thiết thực chào mừng Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện (20/6/1931 - 20/6/2022), Huyện ủy Hà Quảng xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Hà Quảng”với các nội dungcụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn về lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện trong suốt 91 năm qua. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hoá của quê hương, đất nước; khơi dậy lòng tự hào của dân tộc, giáo dục truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.
- Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; là một trong những hoạt động hướng tới Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện (20/6/1931 - 20/6/2022).
2. Yêu cầu
 Các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng cuộc thi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, để mọi người tự giác, tích cực hưởng ứng tham gia; chống các biểu hiện tham gia chiếu lệ, hình thức, chạy theo thành tích.
 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
 1. Nội dung
- Tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:Sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ lịch sử; tìm hiểu về các sự kiện, phong trào đấu tranh, nhân vật lịch sử, những thành tựu nổi bật của Đảng bộ huyện từ 1930 đến nay.
- Chủ đề cuộc thi: Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Hà Quảng”.      
2. Hình thức thi
Thi trắc nghiệm và thi viết trên giấy: Người dự thi sẽ trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm (tích phương án đúng bằng bút) và thi viết tự luận theo câu hỏi của Ban tổ chức (viết tay hoặc đánh máy số lượng không quá 800 từ).
3. Đối tượng dự thi
Cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động,đoàn viên, hội viên, học sinh (từ THCS trở lên), lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trên địa bàn huyện.
4. Thời gian tổ chức cuộc thi
- Thời gian tổ chức phát động cuộc thi: Từ ngày 20/4 đến 05/6/2022
+ Thời gian các chi, đảng bộ, các cơ quan đơn vị hoàn thành việc chấm, lựa chọn bài thi xuất sắc gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp huyện: trước ngày 10/6/2022.
+ Thời gian chấm bài dự thi cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/6/2022.
- Tổng kết, trao giảivào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện (20/6/2022).
5. Quy định dự thi
- Bài dự thi ở trang đầu phải ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại (nếu có).
- Bài thi phải được trình bày phần thi trắc nghiệm trước, đến phần tự luận(bài thi sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, có thể viết tay hoặc đánh máy in trên khổ giấy A4, Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 (viết không quá 800 từ)).
 - Các bài dự thi sao chép dưới mọi hình thức đều không hợp lệ.
 - Kết thúc thời gian thi các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị báo cáo tổng hợp kết quả, cùng toàn bộ số bài dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện. Đồng thời, lựa chọn các bài xuất sắc để trao giải tại cấp mình và gửi bài về tham gia cấp huyện.
- Hết thời gian qui định cuộc thi các chi, đảng bộ, các tổ chức, đơn vị, cá nhân dự thi không nộp bài về Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện theo quy đinh, coi như không dự thi.
- Những quy định về bài dự thi do Ban tổ chức cuộc thi quy định trong Thể lệ cuộc thi.
*Tài kiệu tham khảo: (1) Cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Hà Quảng giai 1930 - 2010; (2) Cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Thông Nông giai đoạn 1930 - 2020; (3) Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Quảng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Căn cứ vào kết quả dự thi, Ban tổ chức cuộc thi xem xét đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tặng giấy khen và phần thưởng:
1. Giải tập thể: 
- 01 giải nhất, trị giá: 1.500.000đ; 
- 02 giải nhì: 1.000.000đ/giải; 
- 03 giải ba: 700.000đ/giải; 
- 05 giải khuyến khích: 300.000đ/giải.
2. Giải cá nhân:
- 01 giải nhất, trị giá: 1.000.000đ; 
- 02 giải nhì: 700.000đ/giải; 
- 03 giải ba: 400.000đ/giải; 
- 05 giải khuyến khích: 200.000đ/giải.
IV. KINH PHÍ
- Cấp huyện: Sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách của huyện. 
- Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị cân đối ngân sách phục vụ cho cuộc thi.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy xây dựng Kế hoạch; thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ thư ký, xây dựng Thể lệ, bộ đề thi trắc nghiệm (gồm câu hỏi và đáp án) và thi viết. 
- Triển khai kế hoạch, phát động cuộc thi trong cán bộ đảng viên, đoàn viên hội viên, học sinh và nhân dân trong toàn huyện. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị phát động và tổ chức cuộc thi đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Dự trù kinh phí cuộc thi.
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc đảm bảo các điều kiện để tổ chức thành công cuộc thi.Tiếp nhận, tổng hợp các bài dự thi đã lựa chọn từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở và các cơ quan đơn vị; tham mưu, tổ chức chấm thi ở cấp huyện.
- Xây dựng báo cáo tổng kết cuộc thi, tham mưu tổ chức tổng kết, trao giải.
2. Ủy ban nhân dân huyện
Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân tích cực tham dự cuộc thi. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định dự toán kinh phí, hướng dẫn quyết toán Cuộc thi đảm bảo theo quy định.
3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện 
-Căn cứ Kế hoạch này tổ chức quán triệt, triển khai đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp, phát động cuộc thi trong hệ thống tổ chức của mình đảm bảo sâu rộng và hiệu quả.
- Thành lập Tổ chấm thi của đơn vị chấm sơ tuyển, lựa chọn bài thi xuất sắc nhất gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp huyện trước ngày 10/6/2022 (05 bài thi/ 01tổ chức đoàn thể cấp huyện), để tiếp tục chấm chung khảo cấp huyện. 
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện cuộc thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.
4. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy
- Căn cứ Kế hoạch của Huyện ủy, tổ chức triển khai tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi đảm bảo đủ số lượng và chất lượng theo kế hoạch đề ra. Là cơ quan thu nhận các bài dự thi của cấp mình. 
- Thành lập Tổ chấm bài dự thi, tổ chức chấm thi tại cấp mình, đồng thời lựa chọn  bài thi xuất sắc nhất gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp huyện trước ngày 10/6/2022.
+ Đối với các Đảng bộ: Mỗi đảng bộ Lựa chọn05 bài thi tiêu biểu để tiếp tục chấm chung khảo cấp huyện. 
+ Đối với các chi bộ trực thuộc Huyện ủy:Mỗi chi bộLựa chọn03 bài thi tiêu biểuđể tiếp tục tham gia chấm chung khảo cấp huyện.
 + Đối với các chi bộ: Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiêp - Giáo dục thường xuyên, THCS Dân tộc nội trú huyện, mỗi chi bộ lựa chọn 6 bài thi xuất sắc nhất (trong đó: 03 bài thi của cán bộ giáo viên và 03 bài thi của học sinh) để tiếp tục chấm chung khảo cấp huyện.
+ Đối với chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Tổ chức triển khai, phát động tổ chức cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện trong chi bộ và học sinh (bậc THCS). Tổ chức chấm và lựa chọn 03 bài thi của đảng viên chi bộ và 05 bài thi của học sinh xuất sắc nhất để tiếp tục tham gia chấm chung khảo cấp huyện. 
- Tổng hợp báo cáo kết quả cuộc thi của đơn vị, gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp, Báo cáo Thường trực Huyện ủy.
* Lưu ý:Các bài dự thi của các cơ quan, đơn vị thuộc chi, đảng bộ nào nộp về Đảng ủy, chi ủy đó.
5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyên Thông
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc thi trên các phương tin thông tin đại chúng, đăng tải, đưa tin về nội dung Thể lệ cuộc thi, nội dung các câu hỏi cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử huyện
- Đăng các tin, bài liên quan đến lịch sử Đảng bộ huyện, đặc biệt là video clip Đảng bộ huyện Hà Quảng - dấu ấn 90 năm xây dựng và phát triển, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá của huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ nhu cầu khai thác, tìm hiểu của  cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Hà Quảng”. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc các cơ quan, đơn vị, căn cứ nội dung kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện uỷ,
- Thường trực HĐND huyện,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- LĐ Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Lưu VPHU, BTGHU.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
            (Đã ký) 
          Triệu Thanh Sơn
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 961

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81513

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7750591