KẾ HOẠCH Tiếp nhận giáo viên về công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng năm học 2021 - 2022

Thứ tư - 16/06/2021 11:38

ỦY BAN NHÂN DÂN                            
HUYỆN HÀ QUẢNG  
Số: 1329/KH-UBND


                           
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                     
                     Hà Quảng, ngày 11 tháng 6 năm 2021

     
KẾ HOẠCH

Tiếp nhận giáo viên về công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng 
năm học 2021 - 2022
Căn cứ Công văn số 1814/UBND-NC ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giải quyết chuyển công tác cho viên chức ngành giáo dục;
Căn cứ tổng số người làm việc được giao năm 2021; nhu cầu sử dụng và yêu cầu chất lượng giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng năm học 2021 - 2022.
Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng xây dựng kế hoạch tiếp nhận giáo viên chuyển vùng về công tác tại các trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, ƯU TIÊN
1. Mục đích
Nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu giáo dục, ổn định biên chế giáo viên để chủ động sắp xếp, bố trí kịp thời giáo viên từ đầu năm học 2021 - 2022 và những năm học tiếp theo.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn
- Giáo viên được tuyển dụng chính thức và có thời gian công tác từ 05 năm (60 tháng) trở lên đối với nam và 03 năm (36 tháng) trở lên đối với nữ (không kể thời gian tập sự).
- Trong 03 năm học trước liền kề với năm học xin chuyển công tác được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng.
- Hồ sơ chuyển vùng có đủ các loại giấy tờ theo quy định.
3. Ưu tiên
Việc tiếp nhận viên chức thực hiện ưu tiên theo thứ tự sau:
- Con đẻ của đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước (con liệt sĩ, con bệnh binh, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh);
- Có nhiều năm công tác tại một trong các trường thuộc vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn tại các huyện trong tỉnh;
- Xây dựng gia đình với cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan quân đội, công an công tác tại khu vực biên giới;
- Có nhiều thành tích trong công tác (thứ tự ưu tiên thành tích: Danh hiệu, hình thức khen thưởng trong công tác; khen thưởng trong công tác đoàn thể), có năng lực chuyên môn được cấp có thẩm quyền công nhận;
- Nữ trên 30 tuổi chưa xây dựng gia đình.
II. SỐ LƯỢNG TIẾP NHẬN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ PHƯƠNG THỨC TIẾP NHẬN
1. Số lượng tiếp nhận: 27 chỉ tiêu
1.1. Bậc Mầm non: 04 chỉ tiêu, trình độ tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành giáo dục mầm non.
1.2. Bậc Tiểu học: 11 chỉ tiêu, chuyên ngành:
- Giáo dục tiểu học: 07 chỉ tiêu, trình độ Cao đẳng sư phạm trở lên.
- Môn Âm nhạc: 01 chỉ tiêu, trình độ Cao đẳng sư phạm trở lên.
- Môn Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu, trình độ Đại học.
- Môn Tin học: 01 chỉ tiêu, trình độ Cao đẳng sư phạm trở lên.
- Thư viện và thiết bị trường học: 01 chỉ tiêu, trình độ Đại học
1.3. Bậc Trung học cơ sở: 12 chỉ tiêu, chuyên ngành:
- Môn Văn - Sử: 03 chỉ tiêu, trình độ Đại học sư phạm một trong hai môn.
- Môn Văn - Địa: 01 chỉ tiêu, trình độ Đại học sư phạm một trong hai môn.
- Môn Sử - GDCD (hoặc GDCD): 01 chỉ tiêu, trình độ Đại học sư phạm trở lên.
- Môn Sinh - Hóa: 02 chỉ tiêu, trình độ Cao đẳng sư phạm trở lên.
- Môn Toán - Lý: 02 chỉ tiêu, trình độ Cao đẳng sư phạm trở lên.
- Môn Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu, trình độ đại học (Đạt khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ khung Châu Âu từ B2 trở lên).
- Môn Toán - Tin học (hoặc Tin học): 01 chỉ tiêu, trình độ Cao đẳng sư phạm trở lên.
2. Hồ sơ đăng ký
Mỗi giáo viên đăng ký chuyển công tác nộp 01 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ gồm các giấy tờ và sắp xếp theo thứ tự như sau:
2.1. Đơn xin chuyển công tác có ý kiến đồng ý hoặc văn bản nhất trí cho chuyển công tác của cấp có thẩm quyền sử dụng viên chức;
2.2. Bản tự thuật của cá nhân về quá trình công tác có xác nhận của thủ trưởng cơ quan sử dụng viên chức;
2.3. Sơ yếu lý lịch (theo Mẫu số HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ) có xác nhận của thủ trưởng cơ quan sử dụng viên chức;
2.4. Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp còn hiệu lực trong thời hạn 06 tháng;
2.5. Các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí công tác, các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch (chức danh nghề nghiệp), quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo gần nhất, quyết định chuyển ngạch (nếu có)...; (Bản phô tô qua công chứng).
2.6. Phiếu đánh giá, phân loại viên chức của 03 năm học trước liền kề với năm học xin chuyển công tác (có nhận xét, đánh giá, xếp loại của cấp có thẩm quyền); (Bản phô tô)
2.7. Các giấy tờ liên quan đến thành tích cá nhân và giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).
3. Phương thức tiếp nhận
3.1. Phương án 1: Xét hồ sơ đối với giáo viên đủ các điều kiện và tiêu chuẩn nộp hồ sơ.
3.2. Phương án 2: Xét hồ sơ đối với giáo viên đủ các điều kiện và tiêu chuẩn nộp hồ sơ và kiểm tra năng lực giảng dạy thực tế đối với giáo viên sau khi xét hồ sơ:
Để đảm bảo năng lực đội ngũ giáo viên chuyển vùng đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục đào tạo đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng tiến hành xét hồ sơ theo thứ tự ưu tiên. Đối với giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận (về mặt hồ sơ) sẽ phải thực hành 01 tiết giảng theo chuyên ngành hoặc bộ môn cần tiếp nhận để kiểm tra năng lực giảng dạy thực tế. Nếu đáp ứng yêu cầu năng lực giảng dạy mới xem xét tiếp nhận, trường hợp không đáp ứng yêu cầu, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng không tiếp nhận và bổ sung số giáo viên còn thiếu thông qua công tác tuyển dụng viên chức.
Thời gian, địa điểm kiểm tra năng lực giảng dạy sẽ có thông báo chi tiết gửi đến các giáo viên đủ điều kiện xem xét tiếp nhận sau khi xét hồ sơ.
Tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện sẽ quyết định lựa chọn một trong hai phương án để phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh.
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký
- Thời gian: Từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Bộ phận Tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Quảng; tổ Xuân Lộc, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức rà soát nhu cầu tiếp nhận giáo viên của các đơn vị trường học.
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng thông báo công khai điều kiện, tiêu chuẩn được xem xét chuyển vùng và thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký của giáo viên có nguyện vọng chuyển vùng đến công tác tại huyện Hà Quảng, đảm bảo việc bố trí công tác cho giáo viên chuyển vùng khi vào năm học mới.
- Tham mưu chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tiếp nhận giáo viên theo kế hoạch.
2. Phòng Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tiếp nhận giáo viên chuyển vùng về công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng.
Trên đây là Kế hoạch tiếp nhận giáo viên về công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng năm học 2021 - 2022. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc nội dung trong Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng để xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng;
- Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng GD&ĐT;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, GD&ĐT (Giáp).
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
Phạm Xuân Tùng
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 2809

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 50844

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6625944