Hà Quảng nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

Thứ năm - 17/06/2021 07:10
MTTQ các cấp và các đoàn thể huyện Hà Quảng luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng sát cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm, là nơi triển khai các hoạt động, phong trào thi đua. Qua đó, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT - XH của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Huyện đoàn Hà Quảng hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi ngoài trời cho các trường học trên địa bàn huyện.

Huyện đoàn Hà Quảng hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi ngoài trời cho các trường học trên địa bàn huyện.

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh của huyện và nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. Nổi bật là việc tổ chức cho đoàn viên, hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống quê hương cách mạng; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng, củng cố tổ chức; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…

Phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phát động nhiều phong trào có chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia, trọng tâm là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của nhân dân trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng gia đình, khu dân cư, thôn, tổ dân phố văn hóa; 100% khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc ở khu dân cư” và ký giao ước thi đua hằng năm.  
MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của địa phương. Đặc biệt là việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Năm 2020, toàn huyện ủng hộ “Quỹ xây dựng nông thôn mới” trên 795 triệu đồng; vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, vật liệu... xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 thu được trên 200 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hà Quảng Nông Công Huấn cho biết: MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; thường xuyên củng cố và kiện toàn Ban Công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội yếu kém; rà soát, nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên tại địa phương và quản lý đoàn viên, hội viên theo quy định; tập trung thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn viên, hội viên ở chi đoàn, chi hội; duy trì, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các phong trào.

Điển hình như: Liên đoàn Lao động huyện có phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Hội Nông dân triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Cựu chiến binh có phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; Huyện đoàn Thanh niên có cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ đổi mới”, tổ chức các phong trào “Xung kích phát triển KT - XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

Qua đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh, từ đó tập hợp ngày càng nhiều quần chúng vào tổ chức Hội. Đến nay,  100% tổ chức MTTQ và các đoàn thể đạt tiên tiến, vững mạnh trở lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở được MTTQ và các đoàn thể thực hiện khá tốt...

TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ LÀ CẦU NỐI GIỮA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN

Có thể thấy, trong những năm qua, Huyện ủy Hà Quảng và các cấp ủy trực thuộc từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH trên địa bàn...

Định kỳ tổ chức giao ban MTTQ, các đoàn thể để lắng nghe ý kiến, kịp thời tháo gỡ khó khăn và định hướng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể; tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể phát huy vai trò, chức năng, hoạt động hiệu quả; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy MTTQ, các đoàn thể, phân công cấp ủy viên có năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín trực tiếp tham gia, phụ trách MTTQ, các đoàn thể.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể trên địa bàn còn những hạn chế như: Chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chưa đồng đều, hiệu quả hoạt động có mặt còn hạn chế, các phong trào thi đua một số nội dung hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân chưa sâu rộng. Nền nếp sinh hoạt của các chi đoàn, chi hội chưa đều; còn có tư tưởng e ngại tiếp cận với những vấn đề khó, bức xúc. Việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở chưa thường xuyên, còn lúng túng, nhất là việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phản biện các chính sách thực hiện tại cơ sở...


Nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy Hà Quảng Nguyễn Lâm Thị Tú Anh nhận định: Huyện xác định đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể là yêu cầu thực tiễn, khách quan, là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy tốt vai trò  cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Hằng năm, huyện đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sát sao; tạo điều kiện về các nguồn lực, tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động.

Vì vậy, Huyện ủy xây dựng Chương trình nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể giai đoạn 2020 - 2025. Trong thời gian tới, huyện đẩy mạnh hoạt động MTTQ và các đoàn thể, hướng mạnh về cơ sở, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở hoạt động; lựa chọn mô hình hoạt động điểm phù hợp để nhân rộng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với dân, nắm chắc tình hình nhân dân. Kiện toàn đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ huyện đến cơ sở.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động, tích cực thực hiện phong trào Thi đua yêu nước, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển KT - XH, nâng cao thu nhập và làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện hoàn thành nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giai đoạn 2020 - 2025, huyện Hà Quảng phấn đấu hằng năm trên 80% tổ chức mặt trận cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị yếu kém; trên 85% Ban Công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 70% cơ sở Hội Nông dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 30% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 65% cơ sở Đoàn Thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 35% hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 50% cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% trở lên cơ sở Hội Cựu chiến binh hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% trở lên Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tỷ lệ tập hợp, thu hút, phát triển hội viên, đoàn viên đạt trên 1 - 1,5% trở lên so với tổng số hội viên, đoàn viên.
    
Minh Hòa (baocaobang.vn)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 77

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 72


Hôm nayHôm nay : 2612

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 50647

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6625747