QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ uy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường số 02/BB-VPHC do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hà Quảng lập hồi 16 giờ 30 phút ngày 04 tháng 9 năm 2019, tại Tổ 3, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 
 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
Ông Lê Văn Đình, giới tính nam, là Chủ cơ sở thu mua, gom phế liệu tại Tổ 3, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Sinh ngày: 04/6/1985                 Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Nghề nghiệp: Thu mua, gom phế liệu
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Chỗ ở hiện nay tại: Tổ 3, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Số chứng minh nhân dân: 121641408; Cấp ngày 10/6/2008; Nơi cấp Công an tỉnh Bắc Giang.
Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như sau: Cơ sở thu mua, gom phế liệu do ông Lê Văn Đình làm chủ cơ sở, tại tổ 3, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2020 đến nay không có Kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan Nhà nước xác nhận theo quy định của pháp luật. 
Hành vi trên đã vi phạm quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 11 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Tình tiết tăng nặng: Không có
- Tình tiết giảm nhẹ: Không có.
* Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau
- Hình thức xử phạt hành chính: Phạt tiền với số tiền là 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông Lê Văn Đình hoàn chỉnh hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở hoàn thành trước ngày 30/11/2020 gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xác nhận theo quy định. Đồng thời xây dựng lập mái che sân bãi trong quá trình hoạt động tập kết phế liệu, bố trí thùng, can nhựa thu gom, lưu giữ dầu thải (chất thải nguy hại) phát sinh đảm bảo không để nước rỉ phế liệu và dầu thải chảy ra môi trường xung quanh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được.
1. Giao cho ông Lê Văn Đình để chấp hành quyết định xử phạt.
Ông Lê Văn Đình phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. Nộp tiền phạt vào tài khoản số 3941.0.1006535.0000 của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Kho bạc Nhà nước huyện Hà Quảng trong thời hạn 10 ngày (mười ngày) kể từ ngày nhận Quyết định này.
Ông Lê Văn Đình có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước huyện Hà Quảng để thu tiền phạt.
3. Gửi cho: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Công an huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Thông Nông, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện để đưa tin.
4. Gửi cho: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng PC 49 - Công an tỉnh Cao Bằng để biết./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT.
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Vương Văn Võ