Hội nghị trực tuyến đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ năm - 19/09/2019 15:59
Sáng 19/9, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với 13 điểm cầu huyện, Thành phố về đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2019).
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Hà Quảng

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Hà Quảng

Tại điểm cầu huyện Hà Quảng có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, báo cáo viên cấp tỉnh, huyện; Bí thư  Đảng ủy 19 xã, thị trấn. Đồng chí Triệu Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.
50 năm qua (1969 - 2019), phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn khắc ghi và nghiêm túc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới. Tiềm năng, thế mạnh của tỉnh từng bước được khai thác hiệu quả. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, mở rộng, phát triển. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.  

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được phát huy mạnh mẽ, nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2006 đến nay, đã tổ chức được 14 đợt học tập chuyên đề và tác phẩm của Bác. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong giai đoạn 2016 - 2018, có 22 địa phương, đơn vị tổ chức biểu dương, khen thưởng 163 tập thể, 271 cá nhân điển hình tiên tiến; có nhiều tác phẩm xuất sắc tham dự và đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Trung ương tổ chức...

Với những thành tích đáng tự hào, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng anh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; 27 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động. Đặc biệt, năm 2018, đồng chí Hoàng Đình Giong, người con ưu tú của quê hương Cao Bằng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước công nhận là Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Hiện nay, tỉnh đang trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất nhân dịp 520 năm thành lập tỉnh.


Đồng chí Triệu Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao giấy khen cho Đảng bộ Công an huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận các nội dung: Việc vận dụng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tư tưởng đại đoàn kết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ các cấp tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào Thi đua yêu nước tại địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” và xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Nhân dịp này, 19 tập thể, 9 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.

Tiếp đó, hội nghị đã triển khai một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh: Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư. Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư.

Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư. Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư.

 Kết luận số 53-KL/TW ngày 4/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đề án số 19-ĐA/TU ngày 13/8/2019 của Tỉnh ủy về đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025. Quy định số 202-QĐ/TW ngày 2/8/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Đình Lê nhấn mạnh: Di chúc của Người là sự kết tinh tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, chứa đựng những giá trị lý luận và thực tiễn vượt thời gian. 50 năm qua, tư tưởng và Di chúc thiêng liêng của Người vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, quân ta trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị là dịp để cán bộ, đảng viên, các cấp, ngành trong tỉnh nhìn lại tổng thể, nghiêm túc, đánh giá một cách toàn diện, khách quan và sâu sắc quá trình 50 năm thực hiện Di chúc, qua đó nhận thức sâu sắc hơn về Di chúc và thực hiện tốt hơn di huấn của Người.

Sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy tiếp tục chỉ đạo việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết theo Kế hoạch số 377-KH/TU ngày 30/8/2019 của Tỉnh ủy. Khẩn trương cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản của Trung ương, của tỉnh thành chương trình, kế hoạch hành động tại địa phương, đơn vị và triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phùng Đào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
DDHCM
Xây dựng nông thôn mới
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 3030

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6832

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5239879